Kıbrıs Sosyalist Partisi Temsilcisinin Ledra Palace Siyasi Partiler Toplantısındaki Konuşması

Kıbrıs Sosyalist Partisi Temsilcisinin Ledra Palace Siyasi Partiler Toplantısındaki Konuşması
Bu yazıyı paylaşEkselansları, siyasi partilerin değerli liderleri ve temsilcileri,

AKEL bugünün konusunu “Kıbrıs Sorununda uzun süredir devam eden çıkmazı kırmaya yönelik etkili girişimlere ihtiyaç” olarak belirledi.


Kıbrıs Sorunu olarak bilinen şey aslında bir Ulusal Sorundur.
Dünyanın nasıl yönetileceği sorunudur. Bu milletlerin dostluğuna mı dayanacak yoksa süngü ve füzelerin hakimiyetine mi dayanacak? Bunu ele almadan Kıbrıs sorununu çözemeyiz.

Dünyamız yeni bir emperyalist bölünmeye ve hegemonya it dalaşına sahne oluyor. Kıbrıs da bu it dalaşının kurbanları arasında yer alıyor. Ağırlıklı olarak Ortadoğu’daki petrol yatakları, Ukrayna ve diğer bölgelerde devam eden bu yeniden paylaşım mücadelesi sürecinde ülkemizde de geleceğimizi etkileyecek yeni (aslında eski) siyasi gelişmeler yaşanıyor.
Anglo-Amerikan emperyalistleri, 1950’li yıllardan bu yana ‘böl-yönet’ politikası doğrultusunda ülkemizi etnik ve coğrafi temelde bölmek için ellerinden geleni yaptılar. Sonuç olarak 1963’ten 1974’e kadar olan süreçte Türkiye, Yunanistan gibi kendi kontrolleri altındaki güçleri ve onların yerel uşaklarını kullanarak halkımızı etnik, ülkemizi coğrafi olarak böldüler. Maalesef bu sürecin gerçekleşmesinde ülkemizdeki sol güçlerin de sorumluluğu var.
Gelinen aşamada Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Avrupa Birliği’nin siyasi arenada yeni bir emperyalist güç olarak ortaya çıkması, Ortadoğu’da dengelerin değişmesine ve yeniden paylaşımın gündeme gelmesine neden olmuştur. İşte bu noktada, görünüşte 50 yıldır kimseyi rahatsız etmeyen “fiili” durumun resmen tanınması gündeme geliyor. Birleşmiş Milletler gözetiminde önerilen müzakereler bu nedenle ileri sürülüyor. Bundan 20 yıl önce emperyalist güçler arasında uzlaşma planı olarak bir plan ortaya atılmıştı. Buna rağmen biz Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak bu planı destekledik. Çünkü o zamana kadar 30 yıldır devam eden “ateşkes” durumu uzlaşmayla sonuçlanacak ve nispeten emperyalist bir barış olacaktı: Biz emperyalist bir barışı, emperyalist bir savaşa tercih ederiz. Çünkü fiili işgal ve sömürgecilik sona erecek, bu da ortak vatanımızı yeniden birleştirmek için ülkemizde şovenizme ve gerici güçlere karşı ortak örgütlenme ve ortak mücadelenin önünü açacaktır.
Ancak Kıbrıs Türk halkının neredeyse tamamının desteğine rağmen bu plan etrafında bir çözüm gerçekleştirilemedi. Emperyalist güçler, özellikle de Anglo-Amerikan emperyalistleri, kendilerinin hazırladığı bu planın uygulanmasını geciktiriyorlar. Çünkü henüz kendi aralarında anlaşamadılar. Dolayısıyla bu bize, Birleşmiş Milletler himayesinde önerilen müzakerelerin Kıbrıs sorununun gerçek çözümü olmadığını, emperyalist güçler arasında sadece bir uzlaşma planı olduğunu gösteriyor. Esasında Kıbrıs sorunundaki temel çelişki olan Kıbrıs halkı ile emperyalist güçler arasındaki çelişki çözülmeyecektir. Bu planla “fiili” durum “de-jure” hale gelirken, adada İngiliz üsleri, Türkiye ve Yunanistan’ın askeri güçleri ile Fransa, ABD ve İsrail ile ittifaklar ve bunların varlığı devam edecek ve AB’nin de hegemonyasını siyasi gücüyle sağlayacak ve adanın birleşmesi sağlanacak..
Oysa Kıbrıs Sorununun gerçek çözümü ancak emperyalist güçlerin ortadan kaldırılması, Kıbrıs’taki tüm yabancı güçlerle askeri ittifakların sona erdirilmesi ve emperyalist sistemden kopma yoluyla gerçekleştirilebilir. Ortak vatanın barış içinde yeniden kurulması, emperyalizmin yenilgiye uğratılmasına bağlıdır. Buna inanıyoruz. halkımızın ve ülkemizin emperyalizmden kurtuluş mücadelesi ancak işçi sınıfının önderliğinde kurulacak tüm anti-emperyalist güçlerin oluşturduğu bu Anti-Emperyalist Birleşik Cephe aracılığıyla gerçekleştirilebilir.


Ama yine de Birleşmiş Milletler himayesindeki müzakerelerden bahsetmeye çalışıyoruz!

Sayın siyasi partilerin değerli temsilcileri,


Bilgi Teknolojileri çağında yaşıyoruz.

Kıbrıs Sorununun olası çözümü için kitleleri harekete geçiren her kitlesel aktivitede, her ayaklanmada, kitle hareketlerinde sosyal medyanın önemi konuşuldu.


Bu iletişim tarzını mümkün kılan teknoloji nedir?


Bu teknoloji mikroçiplerdir.


Mikroçipler sosyal medyayı mümkün kılan teknolojidir. Aynı zamanda tüm sektörün tarihsel birikimiyle el ele vererek üretimin tam otomasyonunu, üretilen her şeyin dağıtımının tam otomasyonunu, ulaşımın, iletişimin otomasyonunu mümkün kılan bir teknolojidir – sosyal medya da bunun bir parçasıdır. Bu nedenle onlar bu teknoloji ile hayatın her alanında tam bir bolluğu mümkün kılan; sağlık hizmetleri ve spor tesisleri de dahil tüm bireylere en üst düzeyde bilgi kaynakları ve eğitim ulaştırılabilir. Tüm bunlar için bireylerin ihtiyaç duyduğu zaman ve fırsatlar kolaylıkla yaratılabilmektedir. Yeryüzünde bolluk için gerekli olan her şey mikroçipler, elektrifikasyon ve makineleşme sayesinde mümkün hale geldi.


Günümüz dünyasında her şeyi en modern tekniklerle, bol miktarda ve otomatik olarak üretme olanağına sahipken, en geri üretim araç ve gereçleriyle üretim yapan insanlarımızın çöken madenlerde, çöken fabrikalarda ezildiğini, yakıldığını duyuyoruz. Pencereleri ve kapıları demir çubuklarla kilitlenen atölyelerde çalıştırılanları duyuyoruz. Tarlalarda çiftçiler sabanla üretim yapmak zorunda kalıyor, insanlar çamurlu çukurlarda biriken yağmur sularından su içiyor, açlıktan, hastalıktan ve ağır çalışma koşullarından ölüyorlar.
Yani dünyadaki en ileri tekniklerle otomatik üretim ve dağıtım imkanlarının var olduğu koşullarda emperyalist kapitalizm en geri tekniklerle üretim ve dağıtım yapıyor. Yani emperyalist kapitalizm aynı zamanda üretimde verimliliğin değil, her yerde ve her alanda üretimdeki verimsizliğin simgesidir. Üretimde verimlilikten ziyade verimsizliği, ilerlemeden ziyade geriliği temsil eder ve bu, burjuva önyargılarıyla körleşmeyen herkesin rahatlıkla görebileceği bir gerçektir. Mikroçip ve otomasyon çağında dünyaya hükmeden beylerin insanlığa sunduğu üretim tarzına ve üretim imkanlarına bir göz atın. Bu ayıp değilse nedir? Gericiliğin doruk noktası bu değilse nedir? Burjuvazi ileriyi değil, geriyi temsil ediyor ve temsil ediyor. Yeryüzünde bolluğun herkesin bildiği bir olasılık olduğu bir çağda, emperyalist kapitalizm insanlara yoksulluğu sunuyor. Üretimde verimliliği, üretimde otomasyonu ve dolayısıyla yeryüzünde bolluğu mümkün kılacak, mikroçiplerin olanaklarını toplum yararına kullanabilecek tek toplumsal güç komünizmdir.
Üretimde böyle olan siyasette de böyledir. Demokrasi diyorlar ama sosyal medyanın mikroçiplerle mümkün hale gelmesi, yani iletişimin otomatik ve yaygın hale gelmesi, yaygın bilginin toplanması ve toplanan bu bilginin tüm bireylere sunulması olanağı, tüm bunlar demokraside yeni bir aşamaya işaret ediyor. Bütün bunlar her vatandaşın demokrasiye aktif ve doğrudan katılımına işaret ediyor, bunların hepsi doğrudan demokrasiye işaret ediyor. Peki burjuva ne yapıyor? Parlamenter temsili demokrasiyi ortadan kaldırmadıkları koşullar altında parlamenter temsili demokrasiyi baltalıyorlar. İnternetin mümkün kıldığı doğrudan demokrasiyi duymak bile istemiyorlar. Doğrudan demokrasiyi daha doğmadan öldürmeye çalışıyorlar. Bu görevi yerine getirmek için hem sağından hem de solundan taraftar bulurlar. Yani demokrasi taraftarları demokrasinin düşmanlarıdır, demokrasinin yayılmasını değil, halk saflarında aktif katılımcı demokratik faaliyetin kısıtlanmasını temsil ederler. Demokrasinin ilerlemesini değil, yıkımını ve gerilemesini temsil ediyorlar. Demokrasinin yayılmasının, demokrasinin ilerlemesinin, demokrasinin tüm bireylerin aktif katılımıyla halk saflarında ayakta kalan bir demokrasi biçimine dönüştürülmesinin ve doğrudan demokrasinin yegâne savunucusu komünistlerdir.
Kendi uluslarına, kendi vatandaşlarına ve uluslararası savaşa karşı savaşmaktan başka bir şey yapamayanlar burjuvazidir. Savaş propagandasını yapmayı ve savaş yapmayı insanlığa karşı suç ilan edenler komünistlerdir. İnsan kanına susamış faşistlere ve Nazilere söz hakkı vermenin demokrasi ve insanlık düşmanlığı anlamına geldiğini açıkça ilan eden, sözleriyle ve eylemleriyle aynı olan komünistlerdir. Faşistler ve Naziler de dahil olmak üzere demokrasiye ve insanlığa karşı söz hakkıyla mücadele edenler burjuvalardır.
İşte bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı komünizmin yeniden inşası açık bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Tüm dikkatimiz bu görevin başarılmasına yoğunlaşmalıdır. Komünizm yeniden inşa edilmeli, tüm demokratlar, tüm pasifistler, tüm devrimciler, tüm solcular, tüm hayırseverler, en verimli ve bol üretimi, en ileri demokrasiyi ve her bireyin aktif katılımını temsil eden doğrudan demokratik merkezi güç olarak komünis etrafında örgütlenmeli. doğrudan demokrasiyi ve ona karşılık gelen tam otomatik üretimi hayata geçirmeleri gerekiyor.


Gelecek parlaktır. Mikroçiplerin izlediği yolun gerici emperyalist kapitalizm tarafından kapatılması, mikroçiplerin aydınlattığı dünyanın mikroçiplere ve doğrudan demokrasiye savaş ilan eden gericiler tarafından karartılması geçici bir durumdur. Kesin olan şey geleceğin parlak olduğudur. Gelecek, işçiler ve komünistlerin önderlik ettiği halk tarafından inşa edilen mikroçiplerin mümkün kıldığı otomatik üretimi, bolluğu ve doğrudan demokrasiyi içeriyor.

Biz bu yoldayız, işçileri bu yola kazanacağız. Kıbrıs Sorununu bu anlayışla çözeceğiz. Bu yolun dışında ilerlemek, Kıbrıs Sorununu çözmek ve bu yolun dışında bilimsel sosyalizme ulaşmak mümkün değildir.


Kıbrıs Sosyalist Partisi
26.06.2024


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x