Doğrudan Demokrasi

Bu yazıyı paylaş

Doğrudan demokrasi ve komünizm

i)Üretim ve dağıtım hem tek tek birimlerde hem de ülke çapında bilgisayarlaştırılacak. Böylece üretim ve dağıtımın tam otomasyonu ve sürekliliği elde edilecek.

ii)Tek tek birimlerdeki bilgisayarlar bir merkezi bilgisayara bağlanacak. Böylece üretim ve dağıtımın sürekli ve otomatik olarak kayıt edilmesi elde edilecek.
iii) Ülke çapındaki üretim ve dağıtım sürekli ve otomatik olarak kayıt edileceği için, üretim ve dağıtımın sosyalizmin temel yasasına ve dengeli üretim yasasına uygun şekilde planlanışı mükemmelleşecek.

iii)Toplumun şu veya bu alanında çalışan işçiler haline gelen vatandaşlar bu merkezi bilgisayara kendi bilgisayarları üzerinden bağlanacak. Böylece üretim ve dağıtım hakkındaki tüm bilgilere ulaşacak.

iv) Yukarıdaki yapılanma sağlık, eğitim, sanat ve müzik, eğlence ve sportif faaliyetlerimiz için gerekli her şeyin üretimi ve tüketimi için de elde edilecek.

v) Yukarıdaki yapılanma emperyalist çember sürdüğü müddetçe ülke savunması için gerekli olan askeri hizmetler, istihbarat hizmetleri ve mahkemeler için gerekli her şeyin üretimi ve tüketimi için de elde edilecek.

vi) Böylece, tüm vatandaşlar toplumun elindeki tüm imkânları bilecek, bu imkânların nasıl kullanıldığını görecek, ortak ve bilinçli sonuca varmak için bu imkânların nasıl kullanılması gerektiği hakkında görüşlerini ortaya koyacak.

vii) Emperyalist çember sürdüğü müddetçe bu görüşler emperyalist barbarlara karşı gizliliğin nasıl ele alınması gerektiği ve nasıl uygulanması gerektiği konusunu da içerecek.

vii) Tüm vatandaşlar ortak varılan sonuca uygun olarak, yapılması gereken işleri yapmak için şart olan bilinçli iş bölümüne uygun olarak payına düşen işi yapacak ve böylece topluma karşı görevini yerine getirecek.

viii) Toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan yukarıdaki türden bir örgütlenme siyasi bir şekil olarak sürdüğü müddetçe tüm vatandaşların doğrudan katılımıyla oluşan bir hükümet şeklini, doğrudan demokratik hükümet şeklini, onun siyasi bir şekil olarak yok olmak üzere olan en mükemmel şeklini temsil eder.

ix) Yukarıda bahsi geçen toplumsal yapılanmanın, mükemmel şekliyle doğrudan demokratik hükümetin elde edilmesi için tüm üretim araçları tüm vatandaşların ortak mülkiyeti olmalıdır. Bu dönemde ortak mülkiyet şekli mülklerin ortak devletin, doğrudan demokratik devletin mülkiyeti şeklinde olacaktır.

x) Emperyalist çember sürdüğü müddetçe, üretim, dağıtım ve diğer alanlardaki tüm mülklerin ortak mülkiyeti doğrudan demokratik devletin ortak mülkiyeti olarak elde edildiğinde, tüm kolektif zenginlik kaynakları daha bol aktığında ve “herkesten yeteneğine göre, herkese gereksinmesine göre! ” prensibinin uygulanabildiğinde komünist toplum elde edilmiş olacaktır. Bu şartlarda doğrudan demokratik devlet ve hükümet ve de ülke savunmasıyla bağıntılı kurumlar varlıklarını sürdürecektir.

xi) Emperyalist çember kırıldığında, komünizmin dünya çapından zaferine doğru kesin adımlarla yüründüğünde, komünizmin inşa edildiği ülkelerde doğrudan demokrasi bir devlet ve hükümet türü olarak yok olacak, siyasi yapılanma yok olacak, dolayısıyla da ortak mülkiyet için büyük ihtimalle merkezi planlama örgütü mülkiyeti ortaya çıkacaktır. Çalışan insanlardan oluşan toplum, doğrudan demokrasi döneminden edindiği tecrübeler ve alışkanlıklarla ve siyaset dışı yapılanmasıyla üretim ve dağıtımı örgütleyecektir.

-II-

Doğrudan demokrasinin mükemmel şekline geçiş

i) Doğrudan demokrasinin mükemmel şeklinin inşası için bir geçiş döneminin gerekli olduğu gelişim teorisiyle tanışık olan herkesin malumdur.

Ortak mülkiyetin farklı türlerinin bir tek şekil alarak doğrudan demokratik devletin mülkiyetine dönüştürülmesi; bunu mümkün kılacak olan tüm alanlardaki üretim ve dağıtımın bilgisayarlaştırılması ve böylece otomatikleştirilmesi ve süreklileştirilmesi; vatandaşların her gün 4 saat yerel ve merkezi devlet işleri yaparak hükümeti yönetir hale gelmesi; böylece vatandaşların kültür seviyesinin muazzam artışı vb., vb., tüm bunların elde edilmesi kesin olmayan bir zaman dönemine tekabül eden bir geçiş dönemini gerektirir.

ii) Bu geçiş döneminde devletin bir proletarya diktatörlüğü devleti, doğrudan demokrasi devletinin proletarya diktatörlüğünün en mükemmel şekli olacağı açıktır.

Bu geçiş döneminin ne kadar uzun ve ne kadar kısa olacağı doğrudan demokratik iktidarın kurulduğu ülkelerde emperyalizmin ne kadar yıkıma yol açtığı, ülkenin elinde doğrudan demokrasiyi inşa için gerekli ne kadar imkanlar bulunduğu ve bu inşa süresinde emperyalistlerin yıkıcı faaliyetlerinin ne kadar etkili olduğuna bağlıdır. Bu aynı zamanda ülkeyi yöneten komünistler ve halkın bilinç ve kararlılık seviyelerine, onların fedakârlık seviyelerine de bağlıdır.

iii) Bugüne kadar geçiş döneminin devlet ve hükümet şekilleri olarak iki temel tür bilinir. Bunlar Sovyet devleti ve halk demokrasileridir.

Bugüne kadar geçiş dönemi hükümetlerinin oluşumu için iki temel yöntem bilinir. Ekim devriminin silahlı ayaklanma ve iç savaş yöntemi, halk demokrasilerinin demokratik ortamda seçimleri kazanarak halk demokrasisi devletini ve hükümetlerini kurma yöntemi.

iv) Sonuncu yöntem esas olarak gerici güçlerin yıkılması ve Kızıl Ordunun hâkimiyetinin sağladığı demokratik ortamda hayat bulmuştur. Fakat bu yöntem II. Dünya Savaşı sonrası demokrasi fikrinin yaygınlık kazandığı dönemde, toplumun, işçiler başta olma üzere tüm demokratik güçlerinin Nazizme, Faşizme ve Japon emperyalizmine karşı savaşta güçlü konumlar elde ettiği tüm ülkelerde bir mücadele yöntemi olarak önerilmiştir. Demokrasiyi, yani işçilerin ve köylülerin iktidarını kurma yöntemi olarak demokrasi düşmanı burjuvaziye ve feodal güçlere karşı, onların iktidarını devirme yöntemi olarak önerilmiş ve kullanılmıştır. Tabii ki bu yöntem ilk olarak İspanya’da ortaya çıkmıştır. İspanya Cumhuriyeti’nin kuruluşu, cumhuriyetin faşist isyancılara ve onların enternasyonal arenadaki faşist işbirlikçilerine karşı korunması, yani iç savaş dönemi bu yöntemin ilk ortaya çıktığı ve zaferler kazandığı bir dönem olmuştur.

v) Bu yöntem daha sonraki süreç içinde genellikle yenilgiye uğramıştır. Şili’deki muzaffer dönemi de yenilgiyle sonuçlanmıştır ve tüm bu yenilgiler dünyanın demokratik, barışsever ve komünist güçlerinin emperyalizmin gerici güçlerine karşı verilen mücadelede ancak ve ancak komünizmi inşa etmekte olan bir Sovyetler Birliği etrafında kenetlenerek muzaffer olabileceği gerçeğini sergilemiştir. Sovyetler Birliği’nin komünizmi inşadan uzaklaştırılması, kapitalizmi restorasyonu yönünde adımlar atması, dünya emperyalizmiyle onu yok etmek amacıyla mücadele yerine ona uymak siyaseti gütmesi bu yöntemin uygulandığı tüm ülkelerde muazzam yenilgilere yol açmıştır. Hepimizin malumudur ki ve her ne kadar bazıları sorunun bu yöntem olduğunu ilan etseler de kendilerinin sözde devrimci yöntemleri de aynı nedenlerle yenilgiyle hem de daha çok zararlara yol açmış ve de açmakta olan yenilgilerle sonuçlanmıştır. Sovyetler Birliği’nin kaybının komünistler ve tüm insanlık için anlamı yenilgiler dönemi olmuştur.

vi) Şimdi bu yenilgiler dönemine son verme dönemi başlamıştır.

-III-

İşçilerin ve tüm halkın iktidarının şekli ve bu iktidarın hazırlanış şekli olarak doğrudan demokrasi.

i) Tıpkı Halk Demokrasisi gibi, Doğrudan demokratik iktidar sadece sosyalizmi inşa aşamasındaki ülkelerde işçilerin ve müttefiklerinin proletarya diktatörlüğü olan iktidar şekli değildir. Tıpkı Halk Demokrasisi gibi, Doğrudan demokrasi sosyalizm inşası öncesi aşamada olan ülkelerdeki işçilerin ve müttefiklerinin işçi köylülerin devrimci diktatörlüğü olan bir iktidar şeklidir de. Dahası, Doğrudan Demokrasi Kapitalizm öncesi şartlarda yaşayan ülkelerde de halkın ülkelerini yönetmekte kullanabileceği mükemmel bir iktidar şekli sunmaktadır.

Bu, demokrasinin esas anlamının, özünün halkın iktidarı olmasından kaynaklanır ve doğrudan demokrasinin bu esasının, bu özün kendini ortaya koymasını kaçınılmaz kılan bir şekli halka sunmasından kaynaklanır.
Yani Doğrudan demokrasi iktidarının ekonomik, sosyal ve politik içeriğini söz konusu ülkenin ekonomik ve sosyal gelişme seviyesi belirleyecektir.

ii) Kaçınılmaz olarak bir halk demokrasisi olan Doğrudan Demokrasi iktidarında doğrudan demokrasinin uygulanış şekilleri, genişliği ve derinliği pek çok faktör tarafından belirlenecektir.

Komünistler her zaman ve her şart altında öneri ve faaliyetlerinin mümkün olan en geniş ve en derin bir doğrudan demokratik şekle yol açması için çalışmalılardır. Doğrudan demokratik uygulamalar ne kadar yaygınsa, doğrudan demokratik uygulamalar ne kadar derinlik gösterirse işçilerin zaferi, halkın zaferi de o kadar garantilenmiştir demektir.

iii) Doğrudan demokratik iktidarı demokratik yöntemlerle elde etmek için en önemli faktör işçilerin ve müttefiklerinin kendi kitlesel, demokratik örgütlerinde, kendi haklarını korumak ve geliştirmek için oluşturdukları örgütlerinde doğrudan demokratik yöntemleri en geniş bir şekilde ve her geçen gün daha da gelişen ve derinleşen bir şekilde uygulamasıdır.

Sendikalarda işçilere, çeşitli meslek örgütlerinde memurlara, esnaflara, zanaatkârlara, profesyonellere, aydınlara, köylülere, yani örgüt üyelerine, örgüt yöneticililerinin örgütün faaliyetleri hakkında sürekli rapor vermesini, doğrudan demokrasi geliştikçe bu rapor vermenin an be an olan sürekli bir faaliyet haline gelmesi bu uygulamalardan biridir.

Örgüt yönetiminin örgüt üyeleri adına karar almasının gereksiz hale gelmesi, alınması gereken her kararın tüm örgüt üyelerine sunulması, her kararın demokratik olarak ve tüm üyeler tarafından alınması bu uygulamalardan biridir. Üyelerin ücret ve maaşlarının belirlenmesinde, ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde, greve gitmek, grevi sona erdirmek, boykota gitmek, boykotu sona erdirmek vb. konularda bu yöntemin gerekliliği ve de devrimci karakteri herkes tarafından kavranabilir.

Bu fikirlerin savunulması ve bu konularda atılacak adımlar, örgüt yönetiminin genellikle patronlarla ve burjuva hükümetlerle uyum halinde ve üyelerin zararına olan kararlar aldığı mevcut anti-demokratik mekanizmanın yıkılmasına yol açacaktır. Bu mekanizmanın doğrudan demokratik bir mekanizmayla değiştirilmesine, tüm bu örgütlerdeki geri ve gerici yöneticilerin, mevcut düzenle uyumlu çalışan yöneticilerin yenilgisine, örgüt üyelerinin çoğunluğunun çıkarını yansıtan yönetimlerin oluşmasına yol açacaktır. Ve bu yönetimlerin doğrudan demokrasiyi her geçen gün geliştirmesini ve süreç içinde tüm üyelerin doğrudan örgütün yöneticileri haline gelmesini sağlayacaktır.
iv) Bu örgütlerin doğrudan demokrasi uygulayan örgütler haline gelmesi, yani sınıf örgütleri haline gelmesi, yerel ve milli çaptaki seçimlerde de seçmenin çoğunluğunu oluşturan bu örgütlerin üyelerinin seçimleri de kazanması ve parlamento ve hükümete kendi temsilcilerini göndermesi anlamına gelecektir.

Ve doğrudan demokratik iktidar olan halk demokrasisi de bu şekilde ve demokratik yöntemlerle kurulacaktır.

Sınıfsal temellerini yansıtacak olan doğrudan demokrasi uygulayan belediyeler, muhtarlıklar ve hükümetler kaçınılmaz olarak anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti programını, partimizin programını hayata geçirecektir.

v) İşçilerin düşmanları, halkın düşmanları açıktır ki doğrudan demokrasinin uygulanmasını sabote etmek, onu uygulanamaz kılmak, onu yenilgiye uğratmak için çeşitli yöntemler geliştirecek ve de uygulayacaktırlar.
Örgütlerde kendi fikirlerini oylamaya sunacaklar, komünistlerin fikirlerinin oylanmasını, üyelerin kendi bağımsız fikirlerini oluşturmasını önlemeye çalışacaklar, doğrudan demokrasiyi kısa bir dönem için ve kendi rakiplerini yıkmak için kullanmak isteyecekler, ondan sonrada uygulanmasını imkânsız ilan edip çöpe atacaklar vb. vb.
Ve tabii ki tüm bunlar yine de doğrudan demokrasiye karşı şiddet içermeyen yöntemlerdir. Doğrudan demokrasinin düşmanları, doğrudan demokrasinin uygulanmasını önlemek için bu fikri yayan komünistlere ve tüm demokrasi seven kişi ve kesimlere karşı katliamlara kadar varan açık terörist yöntemler uygulayabilirler. Doğrudan demokrasinin gelişmesi bu gerici kesimleri kaçınılmaz olarak köşeye sıkıştırır. Sınıf mücadelesi her geçen gün sertleşir. İşçiler doğrudan demokrasinin uygulanmasında ne kadar muzaffer olurlarsa, işçilerin demokrasi ve barış müttefikleri ne kadar muzaffer olurlarsa gerici kesimler de o kadar vahşileşirler. Bunu önlemek ve frenlemenin yolu doğrudan demokrasiyi mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olduğunca yaymaktır.

vi) Biz tıpkı işçilerin sendikalarında ve halkın diğer kesimlerinin demokratik örgütlerinde olduğu gibi burjuva şartlarda belediyeleri doğrudan demokratik yöntemlerle yönetmeye talibiz. Merkezi hükümette çoğunluğu elde edemezsek, ama bir belediyede çoğunluğu elde edersek orada doğrudan demokrasi uygulayacağız, hem de doğrudan demokrasiyi genişleterek ve yaygınlaştırarak.

Belediye seçimleri sonrası doğrudan demokrasinin internet üzerinden uygulanmasının şartları mevcut olmayacaktır. O halde acilen belediyenin tüm imkânları belediyede yaşayan tüm bireyleri internete bağlamaya ve onların her birine oylamaya katıldıklarında oylamanın sahteleştirilmesini önleyecek özel kodlar vermek dâhil çeşitli tedbirlere sahip bir internet üzerinden oylama sisteminin kurulmasına yöneltilecektir. Bu sistem kuruluncaya kadar ister istemez doğrudan demokrasi için başka yöntemler, mesela karar almak için en yaygın yerel örgütler (mahalle örgütleri vb.) kurmak, yerel örgütlerde mümkün olan en sık toplantılarda seçmene rapor vermek ve karar gerektiren konuları sunmak ve oylattırmak yöntemleri kullanılacaktır. Internet sistemi kurulur kurulmaz da internet üzerinden oylama sistemine, tüm belediye çapında oylama sistemine geçilecektir.

Bu söz konusu belediye sınırları içerisinde doğrudan demokrasinin internet üzerinden uygulanması yönünde büyük bir adım olacaktır. Bununla birlikte belediyenin tüm hesapları, geliri ve harcamaları tek bir kuruşuna kadar internet üzerinden ulaşılabilen bir siteye konacak ve belediyenin gelir ve giderleri hakkındaki tüm bilgiler seçmene sunulacaktır. Gerek internet üzerinden oylama öncesi yerel örgütlerdeki oylamalarda gerekse ve bilhassa internet üzerinden oylamalarda seçmen alacağı karara bu bilgiler ışığında varacaktır. Bu da doğrudan demokrasinin internet üzerinden uygulanması yönünde büyük bir adımı temsil edecektir.

Ve bu iki noktada burjuva şartlarda doğrudan demokrasinin internet üzerinden uygulanmasının karşılaştığı sorunlar da görüle bilinir.

Birincisi gelirlerle ilgilidir. Seçmenin kararları gelir gider dengesiyle bağıntılı olacağından ve de gelirlerin kontrolü bir yandan merkezi hükümetin elinde olacağından ve öbür yandan yerel vergi veren iş yerlerinin (iş adamlarının) ellerinde olacağından gelirler tamamıyla burjuvazinin kontrolünde olacaktır. Ve onlar bu gelirleri kısacaklardır. Ve de saklayacaklardır -özel, bireysel olduğundan dolayı gelirin gizliliğinden tutunuz, bin bir diğer yöntem ve bahaneler kullanılacaktır. Bu şartlarda işte doğrudan demokrasi kendi gücünü gösterecektir. Seçilmiş yöneticiler olarak yoldaşlarımız içine düşülen durumu seçmene hızla rapor edebilecek ve kendilerinin bu konuda karar alması gerektiğini onlara aktarabilecektir -alacakları kararların sonuçlarını da ortaya koyabilecektir. Merkezi hükümet daha çok katkı yapmayı kabullenmezse, yerel burjuvalardan daha çok vergi toplanması ret edilirse, kaçınılmaz olarak belediye geliri azalacak, belediyenin yapabileceği işlerin miktarı azalacak, vereceği maaşlar ve ücretler üzerine baskı kurulmak istenecektir ve bu doğrudan bir sınıf mücadelesi olarak doğrudan seçmenlere sunulabilecektir.

Onlar mücadeleyi geliştirmek kararı alırlarsa sınıf mücadelesi büyüyecek ve kaçınılmaz olarak merkezi hükümetin kararlarının reddi anlamına gelecektir. İş kızışacaktır. Ve bu kızışma tüm belediye seçmenine karşı olacaktır. Seçmen işleri kızıştırmak istemez ise sınıf mücadelesi yatışacaktır, ama bu da çok sürmeyecektir. Merkezi hükümet ve burjuvalar seçmeni para ve hizmet bolluğuyla satın almaya ve susturmaya muktedir olmadıkça bu işler olduğu gibi kalmayacaktır.

Ve işte doğrudan demokrasinin devrimci karakteri burada kendini ortaya koymaktadır. Doğrudan demokrasi seçmenleri birleştirme aracıdır. Burjuvaziyi paramparça etme aracıdır. Doğrudan demokrasi örgütlenmek ve zafer aracıdır! Derhal kullanılmalıdır!

İkincisi seçmenlerin belediye hakkında her şeyi bilmesi ve onları bilerek karar alması için gerekli olan zaman ve imkân sorunudur. Internet sistemi kurulduktan sonra seçmenler hemen şu sorunlarla karşılaşacaklardır. Bilgiler ortada ve oylama imkânı var ama o bilgileri kim ve nasıl inceleyecek ve ne zaman inceleyecek ve ne zaman ve nasıl kullanacak. Tüm bunlar zaman ve interneti kullanmayı ve hesap yapmayı vb. bilmeyi gerektirir. O halde? O halde seçmen 4 saat hükümet etmek için, belediye işlerine bakmak için zaman ve bunları yapacak bilgi talep etmek zorunda kalacaktır. Biz tabii ki onlara böyle bir zamana olan ihtiyaçlarını öğretmek için elimizden geleni yapacağız. Onların bu zamanı elde etmek için ne yapacakları onların bileceği bir şeydir, ama onların bu zamanı merkezi hükümetten ve patronlardan talep edeceklerini düşünmek için her şey vardır -eğer doğrudan demokrasi uygulayacak bir partiyi belediyenin başına geçirdilerse! Günlük işlerinde 4 saat çalışarak aynı geliri elde etmek zorunda kalacaklardır ki 4 saat te belediye işlerine zaman ayırabilsinler! Vb.

Yani bizim doğrudan demokrasinin internet üzerinden uygulanmasının burjuva şartlarda uygulanmayacağı tespitimiz doğrudan demokrasinin mükemmel şekliyle bağıntılıdır ve doğrudan demokrasinin mücadele aracı olarak kullanılması konusunu incelemez. Hâlbuki ve görülmektedir ki doğrudan demokrasi bize muazzam bir mücadele aracı sunmaktadır ve bu kullanılmayarak çarçur edilmektedir. Sınıf mücadelesine zarar verilmektedir. Bir yandan demokrasi yaygarası için burjuvalara alan açılmakta öbür yandan burjuvaziyi devirme aracı olarak demokrasi ve hele onun doğrudan demokrasi şeklinin nasıl kullanılacağına kafa yorulmamaktadır. Bu duruma son verilmelidir.

vii) Genel seçimlerin kazanılması ve sonrasında doğrudan demokrasinin hükümetinin kurulması sürecinde de benzer sorunlar ortaya çıkacaktır ve tüm bunlar burjuvazinin mülksüzleştirilmesini zorunluluk olarak ortaya koyacaktır. Bizzat bizim kitlelere burjuvazinin mülksüzleştirilmesinin gerekliliğini anlatmamız olayı bizzat kitlelerin doğrudan demokrasi hükümetinden doğrudan demokrasiyi engelleyen burjuvazinin mülksüzleştirilmesi talebine dönüşecektir. Bizzat kitleler bu mülksüzleştirmeyi talep edecektir.

Yeter ki burjuvaları örgütlerimizle kuşatalım.

Bu arada burjuvazi şiddete başvurmayacak mı?

Vurabilir ve buna hazırlanmanın yolu örgütlenmekten geçer. İşçilerin örgütü yoksa hiçbir şeyi yoktur ve ama işçiler doğrudan demokrasi ile kendi örgütlerine sahip olabilirler.


Bu yazıyı paylaş