Baraka’dan KSPnin davetine yanıt

Bu yazıyı paylaş

Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Mücadele Programı (Kıbrıs Türk Halkı)

Genel olarak tüm Kıbrıs, emperyalizmin stratejik yeni-sömürgesidir. Kıbrıs halklarının yaşamsal çıkarları bağımsız ve toprağı/halkları birleşik bir Kıbrıs oluşturulmasından geçmesine rağmen, emperyalist ülkeler gerek adamızı fiziksel olarak bölmek için gerekse de ada halklarını birbirine düşman kılmak için çeşitli araçlar kullanmaktadırlar. Emperyalizmin Kıbrıs Elen halkı üzerindeki somutlaşmış hali Yunanistan/AB ittifakı ile yerli işbirlikçileri, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki somutlaşmış hali ise Türkiye/ABD ittifakı ile yerli işbirlikçileridir. Bağımsız bir Kıbrıs’ın yolu bu emperyalist hegomonyanın kırılmasından geçer.

Kıbrıs Türk halkının ilerici, demokrat, yurtsever ve devrimci güçleri olarak, Kıbrıs Elen halkı ile yeniden kardeşleşme, adamızın yeniden bütünleştirilmesi ve bağımsızlığı için üstümüze düşeni yapmak konusunda kararlıyız. Bu çerçevede adamızın kuzeyini fiili olarak hegomonyası altında bulunduran emperyalist güç ABD’ye, onun taşeronu durumundaki Türkiye’ye, yerli işbirlikçilerine ve neo-liberal politikalarına karşı aşağıdaki mücadele programı çerçevesinde hareket etmek konusunda ortaklaştık:

1- Günümüzde anti-emperyalist mücadelenin ana halkası neo-liberal politikalara karşı verilecek mücadeledir. Kıbrıs Türk halkının üretimden koparılması, iradesizleştirilmesi ve yoksullaştırılması sonucunu doğuran piyasalaştırma, özelleştirme ve taşeronlaştırma süreçlerine karşı:

i) Halkımızın ücretsiz, kaliteli ve eşit sağlık hizmeti ile bilimsel bir eğitim alma hakkını vurgulayan kampanyalar organize edilecektir. Bu çerçevede eğitim ve sağlıkta yaşanan özelleştirme, piyasalaştırma ve taşeronlaştırma süreçleri deşifre edilecek bu süreçlere karşı direnilecek, kamusal haklarımıza yönelen saldırılara karşı halk güçlerinin seferberliği sağlanacaktır. Ayrıca halkımızın enerji, barınma ve ulaşım gibi hakları ile temiz ve kullanılabilir su kaynaklarının özelleştirilmesi/ticarileştirilmesine karşı da mücadele edilecektir.

ii) Performans Yönetimi, Kalite Çemberleri vb. uygulamalara karşı gerek pratik mücadele örgütlenecek gerekse de çalışan kesimlerin bu olgulara karşı bilinçlenmesi için çaba harcanacaktır. Buna ek olarak Sosyal Güvenlik Yasası adı altında geçen neo-liberal yasanın geri alınması için mücadele edilecektir.

iii) Kıyılarımızın yağmalanmasına ve otel görünümündeki casinolara devredilmesine karşı mücadele edilirken genel olarak tüm kumarhaneler, bet ofisleri ve kadın ticareti yapan gece kulüplerinin kapatılması için mücadele edilecektir.

iv) Bankacılık sektörünün kontrol altına alınması, sermaye hareketlerinin denetlenmesi ve kara para aklamaya karşı önlemler alınması da temel mücadele konularından olacaktır.

2- Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak varlığının kabul edilmesi ve gerek Kıbrıslı Elen gerekse de Türkiyeli faşistlerin Kıbrıs Türk halkını asimile etmek amacını güden faaliyetlerinin teşhir edilmesi için; faşizm, şövenizm propagandası yapan milliyetçi odakların kapatılması, toplumsal meşruluklarının geriletilmesi ve teşhir edilmesine yönelik kampanyalar yürütülecektir. Bu çerçevede sözde Kıbrıslılık adı altında Türkiyeli göçmenlere yönelik düşmanlığa karşı da mücadele edilecektir.

3- Ekolojik sorunlara karşı mücadelenin anti-emperyalist hareketin asli unsurlarından biri olduğundan hareketle, ülkemizin her yanındaki ekolojik tahribatın durdurulması yönünde  bölge halkı ile işbirliği içerisinde mücadele edilecektir. Bilhassa Karpaz Bölgesi ile ilgili alınan doğa düşmanı kararların geri alınması ve yapılan icraatların (oteller, marinalar vb) durdurularak bölgenin koruma altına alınması yönünde uğraş verilecektir.

4- Doğuştan veya sonradan geçirilen hastalık/kazadan ötürü hayatına engelli olarak devam edecek kişilerin sosyal yaşama katılmaları, eşit eğitim alabilmeleri, iş hayatında yer edinebilmeleri için kolaylıklar sağlanması için mücadele verilecektir.

5- Kadınların hem sosyal yaşamda hem de iş yaşamında ayrımcılığa uğramamaları, kendilerine yakıştırılan toplumsal cinsiyet rollerinden ötürü ikincil plana düşmemeleri için mücadele verilecektir. Çocuk sahibi olan kadınların hem ev, hem sosyal yaşam hem de iş yaşamı içerisinde hayatlarını kolaylaştıracak ve onları sadece “anne” olmaktan ibaret bir hayat sürdürmemelerine yardım etmek için mücadele verilecektir.

6- Cinsel kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğrayan lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve travestit kişilerin okulda, işte, sosyal hayatta ayrımcılığa uğramalaları, eşit bir şekilde yaşayabilmeleri için  mücadele verilecektir.

7- Eğitim sisteminde halen bulunan milliyetçi, ırkçı ve şöven öğelere karşı müfredatın yeniden ele alınmasını talep eden kampanyalar örgütülenecektir.

8- Kıbrıs Türk halkına ait olmayan ve başka devletlerin milli günleri olan günlerin, “milli bayram” olarak kutlanmasına; TC askerlerinin adamız üzerindeki varlığına; Türkiye milli marşının, milli marş olarak kullanılmasına; yasal mevzuatta askere öncelik tanıyan, askere özel yetkiler veren gizli ve açık tüm uygulamalara karşı mücadele edilecektir.

9- Polisin ve askerin sivil otoriteye bağlanması; Sivil İşler Başkanlığı ve TC Yardım Heyeti’nin kapatılması; Sivil Savunma Teşkilatı’nın sivilleştirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının kendi otoritesine tabi olması; Merkez Bankası’nın Kıbrıs Türk halkını temsil eder bir noktaya getirilerek Türk Lirası kullanımına son verilmesi; TC Elçiliği’nin normal bir ülkedeki elçilik kadar yetki sahibi olması, bunun dışındaki her türlü imtiyazının kaldırılması; TC ile yapılan her türlü sosyal ve ekonomik protokolün ve işgücü protokolünün iptal edilmesi; Kıbrıslı Türklerin tam istihdamı sağlanana kadar mevcut çalışma izinleri dışında kimseye çalışma izni verilmemesi; kimlikle girişin sona erdirilmesi talebleriyle kampanyalar, eylemler organize edilecektir.

10- Üretimi gerileten ve yok eden her türlü politikaya karşı mücadele edilecek, üretken alanlara yatırım yapması için otoritelere baskı yapılacak, sendikasız işçi çalıştırmanın yasak olması talebi yükseltilecektir.

11- Faili meçhul tüm cinayetler sürekli gündemde tutulacak ve rejim bu cinayatlerden sorumlu tutulacaktır.

12- Ortak konulardaki kampanyalar Kıbrıslı Elen Cephe örgütleri ile birlikte organize edilecektir. Mümkün olan her alanda ortak örgütlenmeler kurulacak, ortak gazete, ortak radyo, ortak televizyon oluşturulacaktır.

13- Geçiş noktalarının maksimum düzeye çıkarılması ve geçiş noktalarındaki sıkıntıların kaldırılarak Kıbrıs halklarının daha sık ve daha rahat buluşmasının sağlanması için mücadele edilecektir.

Yukarıda sayılan başlıklar temel alınarak yürütülecek mücadeleler;

bildiri dağıtımı, afişleme, ortak kitap, dergi, gazete, radyo, televizyon yayını, kültürel etkinlikler, tiyatro, resim-fotoğraf-heykel sergisi, şiir geceleri, konser, söyleşi, form, seminer, panel, konferans, miting, yürüyüş, gösteri, kitlesel basın açıklamaları, açlık grevleri, yol kesme eylemleri, grev, işyeri, okul, yaşam alanlarına yönelik işgaller, halk ve hak meclisleri oluşumu, referandumlar, resmi veya sivil faşist saldırı karşısında meşru müdafaa çerçevesinde şiddet kullanımı gibi şekillerle, sokak temel alınarak, halkın katılımını sağlamak perspektifi ile yürütülecektir.

Anti-emperyalist Birleşik Cephe bu mücadelelerin yoğunlaşması ve taleplerin cephe örgütlerinin kendi tabanı ile genel olarak bütün halk kesimleri içerisinde yankı bulması oranında bir toplumsal harekete dönüşmeyi hedeflemektedir. Cephe, taleplerini halk ile buluşturduğu ve bu talepleri halkın şekillendirmesine uygun araçları yarattığı oranda, halkın gerçek öncüsü durumuna gelecektir. Temel olan bu mücadele programının yürütülmesidir.

Cephe’nin halk ile halkın da cephe ile bütünleşmesi sağlandığı oranda iktidarın ele geçirilme anının nasıl olacağı o günün somut pratiği ile şekillenecektir. Mevcut rejimin bir seçim sonucuna uyarak iktidarı “anti-emperyalist birleşik cephe hükümeti”ne devretmeyeceği bir gerçektir. Bu sebeple seçimler yukarda sayılan mücadele yöntemlerinin yanında tali bir araçtan öteye gidemez ve öncelikli politika haline getirilemez. Tüm bu sebeplerle, cephenin herhangi bir seçime katılımı toplumsal bir hareket haline dönüşmeden gündeme getirilmeyecektir.  Hükümet olup iktidarın ele geçirilmesi toplumsal alandaki iktidarın fiili olarak ele geçirilmesinden sonra olacaktır. Cephe önüne Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlikte yaşanan piyasalaştırma süreçlerine karşı durmayı ve bu süreçlerin yaratacağı toplumsal yıkımlara karşı bir toplumsal hareket ortaya çıkarma hedefini koymuştur.

ORTAK DEKLARASYON

Aşağıda imzası bulunan örgütler, Kıbrıs’ın bağımsızlığını, Kıbrıs halklarının yeniden kardeşleştirilmesini, tüm siyasal ilişkilerin demokratikleştirilmesini ve Kıbrıs’ın emekçi kesimlerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesini acil bir ihtiyaç olarak görmektedirler. Bu çerçevede aşağıda sıralanan maddelerde görüş birliğine vardıklarını Kıbrıs ve dünyanın devrimci, demokrat, ilerici ve yurtsever kamuoyuna duyururlar:

1-  Adamızda, emperyalist devlet ve kurumların çıkarlarına uygun bir anlaşmanın imzalanması olasıdır. Zira adanın her iki tarafında iktidara getirilen revizyonist sol, neo-liberal sözde hükümetler de bu yönde bir çaba harcamaktadırlar. Ancak emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin çözümü veya barışı olacak olan bu anlaşma; Kıbrıs halklarının devrimci barışı ve devrimci çözümü değil, 1974’te fiili olarak gerçekleştirilen müdahale ve bölünmenin uluslararası hukuk nezdinde de yasallaştırılmasından ibaret olacaktır. Kıbrıs halklarının söz, yetki, karar, iktidar sorunu emperyalist bir yasallaştırma demek olan bir anlaşmadan sonra da devam edecektir.

2- Birinci maddedeki sebeplerle, emperyalistler Kıbrıs sorununu kendi çıkarları doğrultusunda, kendileri için çözse de çözmese de, Kıbrıs halklarını kendi ülkelerinde söz sahibi olmaya, kendi geleceklerini belirleme sürecine aktif olarak müdahale etmeye çağırırız.

3- Kıbrıs’ta ve dünyada emperyalizme, kapitalizme, onların dayattığı neo-liberal politikalara ve şövenizme karşı birlikte mücadele etmek; Kıbrıs halklarının söz, yetki, karar, iktidar sorununu çözmek için; anti-emperyalist bir birleşik cephe oluşturma konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Birleşik Cephe’nin amacı, ekte bulunan “Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Asgari Programı”nı (Asgari Program) hayata geçirmektir. Ancak bu programı uygulamak; uzun, zorlu ve yorucu bir mücadele sonucunda zaferin kazanılması ile mümkün olacaktır.

4- Birleşik Cephe’nin zaferi ve Asgari Programın hayata geçirilebilmesi mücadelesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Elen halkları için koordineli ancak ayrı uygulanacak birer mücadele programı çerçevesinde yürütülecektir. Bunun için Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Elen halkı içerisinde faaliyet yürüten örgütler Asgari Programa uygun birer Mücadele Programı hazırlayacaklardır.

5- Kıbrıs Türk halkının anti-emperyalist mücadelesinin ekte bulunan, Asgari Programa uygun olarak kaleme alınmış ve üzerinde anlaştığımız “Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Mücadele Programı”na (Mücadele Programı) göre yürütülmesini karara bağlamış bulunmaktayız.

6- “Asgari Program”ı ve “Mücadele Programı”nı tabanlarımıza ve öğrenci, işçi, kadın, ekoloji gibi farklı alanlarda çalışma yapan örgütlere yaymak, tabandan ve alanlardan gelecek katkı ve eleştirilerle birlikte değiştirip dönüştürebilmek amacıyla, birlikte veya ayrı ayrı, kampanyalar, kitle toplantıları, eylem ve etkinlikler yapmaya karar verdik. Birleşik Cephe alan örgütleri aracılığı ile ve bu alanların örgütlenmesi sonucunda tabanda gerçekleşecektir. Bizim imzaladığımız deklerasyon örgtülerimizin niyet beyanını göstermektedir.

7- Anti-Emperyalist Birleşik Cephe’yi oluşturmak yönünde yapılacak tüm görüşme ve çalışmalar halklarımızın bilgisi dahilinde ve açıkta yürütülecektir.

8- Anti-emperyalist, anti-şövenist ve anti-kapitalist tüm örgüt ve bireyleri; ekte bulunan – “Asgari Program”ı ve “Mücadele Programı”nı birlikte şekillendirmeye ve “Anti-emperyalist Birleşik Cephe”yi kurmak üzere ilk yapılması gereken iş olan somut işbirliği süreçlerini başlatmaya çağırırız.

Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti Asgari Programı

1- Anti-Emperyalist Birleşik Cephe hükümetinin öncelikli ve asgari programı;

a- Kıbrıs’ın tam bağımsızlığını,

b- Kıbrıs halklarının yeniden kardeşleştirilerek Kıbrıslılık bilincinin yaratılmasını,

c- Her türlü siyasal ilişkinin demokratikleştirilmesini

d- Emekçi kesimlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesini ve

e- Ekolojik sorunların en aza indirilmesini

hedeflemektedir.

2- Anti-Emperyalist Birleşik Cephe hükümetinin öncelikli işi Geçici Halk Mahkemeleri’nin kurulması olacaktır. Bu mahkemeler her iki halkın bünyesinde ayrı ayrı kurulacak ve kararlar ortak mahkemenin onayından geçerek hayat bulacaktır. Adamız üzerinde hak iddia eden veya etmekte olan yabancı güçlerle; işbirliği yapmış veya yapmakta olan herkesin malları, mahkemelerin vereceği cezalara ek olarak; karşılıksız kamulaştırılarak halklarımızın ihtiyaçlarına göre kullanılacaktır.

Geçici Halk Mahkemelerin görevi:

a- 1950’li yılların milliyetçi terör döneminden cephenin zaferine kadar geçen sürede gerçekleşen tüm “faili meçhul” cinayetlerin faillerinin bulunması, yargılanması ve cezalandırılması

b- Kıbrıs’ın emperyalist güçlerce sömürge olarak tutulduğu yakın geçmişten cephenin zaferine kadar geçen sürede emperyalistlerle işbirliği yapan, emperyalizmin adamızdaki taşeronluğunu yürüten tüm kişi ve kurumların yargılanması ve cezalandırılması olacaktır.

c- 1950’lerden itibaren ismi değiştirilen tüm yerleşim birimlerinin eski isimlerinin iadesi konusu, söz konusu yerleşim birimlerinde yaşayan halkın dahil olacağı komitelerde görüşülecek ve komitelerin kararlarına uygun olarak isimlerin iadesine tek tek her yerleşim birimi için karar verilecektir.

d- Ekolojik tahribata sebep olanlar eko-suçlu ilan edilerek verdikleri zararın düzeltilmesi yününde (ağaç dikmek, çöplerin ayrıştırılmasında ve geri dönüşümünde çalışmak vb) cezalara çarptırılacaklardır. Bu gibi kişilerin malları (oteller, tatil köyleri, siteler vb.) kamulaştırılarak yıkılacak veya ülkenin ve bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacaktır.

Geçici halk mahkemeleri, görevlerini bir yıl içinde tamamlayarak normal mahkemelere devredeceklerdir.

3- Kıbrıs’ın tam bağımsızlığı için;

a- Kıbrıs halklarının ortak anavatanı olan adamız üzerinde hak iddia eden tüm yabancı güçlerin her türlü varlığı ortadan kaldırılacaktır.

b- Bağımsız bir Kıbrıs’ın tek garantisi Kıbrıs halklarıdır. Başta İngiltere, Türkiye, Yunanistan olmak üzere; tüm yabancı ülkelerin garantörlük, askeri üs ve birlik bulundurmak şeklide Kıbrıs üzerinden sağladığı tüm çıkarları sona erdirilecektir.

c- Bağımsızlık; askeri olduğu kadar ekonomik ve siyasi bağımsızlığı da ifade eder. Adamızın ve halklarımızın bölünmüşlüğünden yararlanılarak oluşturulmuş ve halklarımızın çıkarına olmayan mevcut tüm ekonomik ve siyasi ilişkiler reddedilecektir. AB, ABD, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye özel ekonomik ve siyasi çıkarlar sağlayan tüm anlaşmalar iptal edilecektir.

d- Bağımsız Kıbrıs’ın NATO, AB gibi askeri, siyasi veya ekonomik her türlü emperyalist birlikten çıkması sağlanacaktır.

e- Tüm dünya halkları ile eşit, adil ve dayanışma üzerine kurulu ilişkiler geliştirilecektir.

f- Kültür-sanat alanında üretkenliğe dayalı bir dinamizmin yaratılması için hem hükümet tarafından çaba harcanacak hem de emperyalist kültür yozlaşmasına karşı halkların kültürel değerlerine dayalı faaliyet gösteren kuruluşlar desteklenecektir. Kültürel alan; kültür emperyalizmine set çekilmesi için olduğu kadar halkların yeniden kardeşleştirilmesi ve Kıbrıslılık bilincinin geliştirilmesi için de önemlidir.

4- Kıbrıs halklarının yeniden kardeşleştirilerek Kıbrıslılık bilincinin yaratılması için;

a- Geçmişten gelen veya sonradan oluşturulacak her türden şövenist, faşist, ayrılıkçı örgütü takip etmek ve yok etmek için halk milisleri oluşturulacaktır.

b- Kıbrıs halkları egemen halklar olarak siyasal, kültürel, sosyal, ekonomik, askeri vb. her alanda eşit olacaktır.

c- Egemen birer halk olarak Kıbrıs halklarının; din, dil, kültür ve benzeri geleneklerini yaşatma hakları güvence altına alınacak ancak halklar arasındaki farklılıkların değil ortaklıkların ön plana çıkarılması teşvik edilecektir.

d- Kıbrıs halkları arasında düşmanlığı körükleyen tüm örgütler ve faaliyetler yasaklanırken Kıbrıs halklarının ve işçi sınıfının her alanda ortak örgütlenmeleri teşvik edilecektir. Ortak örgütlenme zorlama yolu ile olmayacaktır. Ortak örgütlenmelerin yaratılması için her alana yönelik özel çalışmalar yapılacak ve kitlelerin psikolojisine, taleplerine ve kaygılarına uygun yöntemler geliştirilecektir. Teşvikler maddi teşvik ile sınırlandırılmayacak aksine maddi teşviklerin yozlaştırıcı niteliği her konuda göz önünde bulundurulacaktır.

5- Her türlü siyasal ilişkinin demokratikleştirilmesi için;

a- Anti-emperyalist, anti-kapitalist ve anti-şövenist mücadeleye, cephe örgütlerinden herhangi birisi aracılığı ile ve örgütlü olarak katılan tüm yabancılar, sayılarına ve geldikleri ülkeye bakılmaksızın ve kendilerinin de bu yönde talepleri olması şartıyla oluşacak olan yeni Kıbrıs’ın vatandaşları olacaklardır.

b- Köy, mahalle gibi en küçük birimlerden, tüm ülkenin yönetimine kadar her aşamadaki karar mekanizmalarında halkların (bu kararlardan doğrudan etkilenecek kesimlerin) belirleyici olması ve halkların karar mekanizmalarındaki kurum ve kişileri denetleme ve  geri çağırma hakkının bulunması sağlanacaktır.

c- Cephe bileşenlerinin, cephe hükümeti üzerindeki etkisi ilk fırsatta ve en kısa sürede kaldırılacaktır. Örgütlerin devlet gibi konumlanması sonucu yaşanacağı bilinen anti-demokratik durumdan kaçınılacaktır. Cephe bileşenleri kendi içlerinde demokratik mekanizmalarını oluştururken, cephe hükümeti doğrudan halk komiteleri, meclisleri vb. aracılığı ile seçilecektir.

d- Oluşması muhtemel bürokratik yozlaşmadan kaçınmak üzere önlemler alınacaktır. Bunun için şeffaf, hesap verebilir, aşağıdan yukarıya örgütlenmiş mekanizmalar oluşturulacaktır.

e- İdam cezası kaldırılacaktır. Hiçbir şekilde düşünce suçu olarak yorumlanabilecek hiçbir uygulama olmayacaktır.

f- Belirli aralıklarla seçimler yapılmaya devam edecektir. Cephe örgütleri dışında da partilerin kurulması serbesttir. Ancak bu partiler Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve Kıbrıs halklarının kardeşliği aleyhine herhangi bir faaliyette bulunamayacaklar, böyle bir durumda kapatılacaklardır.

g- Medya ile ilgili komite, meclisler kurulacak; bu yapılar aracılığı ile iletişim kanalları milliyetçi, şöven söylemlerden arındırılacaktır. Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve Kıbrıs halklarının kardeşliği aleyhine yayın yapmak kamulaştırma gerekçesi olacaktır. Medyada her kesimden insanın eşit temsiliyet hakkına sahip olması ve halkın sözünü özgürce ifade edebilmesi sağlanacaktır.

6- Emekçi kesimlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için;

a- Kilise ve Vakıf malları ile İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın kullanmakta olduğu askeri, ekonomik, siyasi tesislerin alanları karşılıksız kamulaştırılarak, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen halkının çıkarları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu kullanımda yoksul halk kesimlerinin ve emekçilerin geçmişten gelen mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli olacaktır.

b- Emekçi kesimlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ekonomi politikasında öncelikli olacaktır. Özellikle kadın, çocuk ve eşcinsellerin (cinsiyet kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğrayan herkesin) emek sömürüsünün ve her türlü istismarının önlenmesi için yoğun çaba harcanacaktır.

c- Bu programa uygun olarak halkların dolaşım ve yerleşim özgürlüğü ile herkese ihtiyacıyla ölçülü olarak, hakkaniyetli bir şekilde taşınır ve taşınmaz mal kullanım hakkı sağlanacaktır.

d- İşsizlik ve işsizlikten kaynaklı göç ile mücadele edilecek bu amaçla devlet tarafından üretken alanlarda yatırımlar yapılması gündeme alınacaktır.

e- Ada içinde tüm emekçiler için tam istihdam sağlanana kadar, hiçbir ülkeden yabancı işçi getirilemeyecek ve çalıştırılamayacaktır.

f- Sendikalı işçi çalıştırmak zorunlu olacaktır. İşyerlerinde işçi-çalışan denetimi uygulamasına geçilecektir. Bu yöntemle, işyeri ve çalışma yaşamı ile ilgili alınacak kararlarda; çalışanların karar alma süreçlerine katılması, şekillendirmesi ve belirlemesi hedeflenecektir.

g- Eğitim ve sağlık herkese ücretsiz, eşit ve kaliteli olarak devlet tarafından sağlanacaktır. Bu çerçevede bütün özel okul, üniversite ve hastahaneler kamulaştırılacaktır. Halkların enerji, barınma ve ulaşım gibi temel hakları güvence altına alınacaktır. Bu gibi konular için çeşitli düzeylerde halk meclisleri oluşturularak halkın söz söylemekten öte üreteceği çözümlemelerin uygulanmasında yetkili kılınması sağlanacaktır.

h- Ara eleman gücünün yetiştirilmesi için meslek liseleri özendirilecek ve güçlendirilecektir.

ı- Engellilerin eşit eğitim almaları, sosyal hayata ve iş hayatına katılmaları için sokaklarda, binalarda, toplu taşımacılıkta, okullarda kolaylıklar sağlanacaktır.

7- Ekolojik sorunların en aza indirilmesi için;

a- Enerji ve su sorunlarının kalıcı çözümü yönünde maddi kaynak ayırılacak, halklar gönüllülük temelinde seferber edilecek ve bu konulardaki bilimsel çalışmalar desteklenecektir.

b- Mevcut yatırımların ve büyük binaların akibeti ve yerli veya yabancı yatırımların yapılması hakkında, hale göre ülke veya bölge halkının söz ve yetki sahibi olduğu organlar karar verecektir. Her türlü yatırım kısa ve uzun vadeli ekolojik getiri ve götürüleri de dikkate alınarak değerlendirilecektir.

c- Ucuz, kaliteli, güvenli ve sürekli toplu taşımacılık organize edilerek çok sayıda özel motorlu aracın trafiğe çıkmasının önüne geçilecektir.

d- Geri dönüşümü mümkün olan maddelerin yeniden kullanılır hale getirilmesi, geri dönüşümü olmayan maddelerin ise üretilmemesi ve ülkeye girmemesi sağlanacaktır. Bunlardan elzem olanlarının yerine ikame edilecek mallar için bilimsel ve teknik araştırmalar desteklenecektir.

e- Doğal koruma alanları, kıyılar, denizler, su kaynakları gibi tüm insanlığa ait yerleri veya hayvan türlerini ve endemik bitkileri olumsuz etkileyecek her türlü yapılaşma yasaklanacaktır.

Kasım 2008


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x