KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ TÜZÜĞÜ (2019)

KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ TÜZÜĞÜ (2019)
Bu yazıyı paylaş

1. PARTİNİN ADI, MERKEZİ VE AMAÇLARI

2. PARTİ ÜYELİĞİ

3. PARTİ ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

4. PARTİ YAYINLARI

5. PARTİ YAPISI

6. TÜM PARTİ ORGANLARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

7. BİRİM İŞ YERİ BİRİMLERİ

8. MAHALLİ BİRİMLER

9. BÖLGE ÖRGÜTÜ

10. BÖLGE KONGRESİ

11. BÖLGE KOMİTESİ

12. BÖLGE KONFERANSI

13. PARTİ KONFERANSI

14. PARTİ KONGRESİ

15. PARTİ KONGRESİ’NİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

16. MERKEZ KOMİTESİ (MK)

17. MALİ DENETLEME KURULU

18. PARTİ DİSİPLİN KURULU

19. PARTİ DİSİPLİNİ

20. PARTİNİN MALİ KAYNAKLARI

21. GRUPLAR

22. ÖRGÜTLE İLGİLİ ORTAK KURALLAR

23. CUMHURBAŞKANI, MİLLETVEKİLİ VE YEREL YÖNETİM BAŞKAN VE ÜYELİKLERİ İÇİN ADAYLARIN BELİRLENMESİ

24. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

1. PARTİNİN ADI, MERKEZİ VE AMAÇLARI

a. Partinin adı Kıbrıs Sosyalist Partisi, kısa adı KSP’dir.

b. Partinin merkezi Lefkoşa-Kıbrıs’tadır.

c. Partinin amacı sömürüsüz ve baskısız bir Kıbrıs ve dünya

yaratmaktır.

2. PARTİ ÜYELİĞİ

a. Siyasal partiler yasası gereği partilere üye olması yasaklanmamış,

Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin tüzük, program ve ilkelerini kabul eden,

partinin herhangi bir biriminde aktif olarak çalışan ve üyelik aidatını

düzenli olarak vermeyi kabul eden her kişi üye olabilir.

b. Üyelik başvuruları bireysel olarak yapılır, grup halinde üyelik için

başvuru yapılamaz.

c. Partiye üye olmak isteyen kişi, üyelik müracaat formu doldurur ve bu

form iki parti üyesi tarafından, üyeliğin tavsiyesi anlamında imzalanır.

Üyelik müracaat formu, üye olmak isteyen kişi tarafından doğrudan

Merkez Komitesi’ne veya Merkez Komitesi’ne iletilmek üzere, üyelik

talebinde bulunan yurttaşın ikamet ettiği veya çalıştığı yer esasına göre

bağlı bulunacağı Bölge Komitesi’ne, Mahalli Komite’ye veya Birim

Komitesi’ne de sunulabilir.

d. Üyelikler Merkez Komitesi tarafından kabul veya reddedilir.

e. Bir parti üyesi herhangi bir mazereti olmaksızın sürekli olarak 3 Ay

süresince aidat ödemediği takdirde üyeliği düşer.

f. Bir parti üyesi disiplin kabahatleri dışında, mazeretsiz olarak 1 yıl parti

çalışmalarına, etkinlik ve faaliyetlerine katılmaz ve destek vermezse

parti üyeliği düşer.

g. Üyenin Siyasal Partiler Yasası ve bu Tüzük hükümlerine göre gereken

nitelikleri kaybettiği anlaşılırsa, Merkez komitesi kararı olarak kayıtlı

bulunduğu komite aracılığıyla veya doğrudan Merkez Komitesi

tarafından durum kendisine yazılı olarak bildirilir ve 15 gün içinde yazılı

savunmasını yapması istenir. Üyenin Yasa ve Tüzük uyarınca gereken

nitelikleri kaybettiğinin kesinlik kazanması halinde, hale göre, ilgili

Komite’nin önerisi veya doğrudan Merkez Komitesi’nin kararı ile üyeliği

Parti kayıtlarından silinir.

3. PARTİ ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

a. Üyelik aidatını ödemek.

b. Partinin yetkili organlarının karar ve talimatlarına uymak

c. Partinin program ve görüşlerini her fırsattan yararlanarak yaymak,

Parti temel amaç ve ilkelerini savunmak ve benimsetmeye çalışmak.

d. Konumu ne olursa olsun her parti üyesini, gerekli gördüğü

durumlarda parti toplantılarında, konferans, kongreler ve parti

komitelerinin toplantılarında eleştirmek.

e. Kendi etkinliklerinin ve görevlerinin görüşüleceği tüm parti, büro ve

komite toplantılarında ilgili organın talebi durumunda şahsen hazır

bulunmak, üyesi oldukları Parti organlarının toplantılarına ve

çalışmalarına katılmak ve kendilerine verilen görevleri zamanında

yerine getirmek.

f. Genel veya bölgesel toplumsal sorunlarla ilgilenmek ve parti yetkili

organlarına bilgi aktarıp çözüm önerileri üretmek ve parti organlarını

düşünce ve önerilerinden yararlandırmak.

g. Partinin başarısını hedefleyen her türlü çalışmayı Parti Tüzük ve

Programı çerçevesinde yapmak.

h. Parti organları için seçmek veya seçilmek.

i. Partinin politikaları, etkinlikleri ile ilgili sorunları parti toplantılarında,

konferanslarda, kongrelerde, parti komitelerinin toplantılarında, parti

basınında özgürce tartışmak, karar tasarıları önermek, Doğrudan

Demokrasi kuralları gereğince Parti karar alıncaya kadar

düşüncelerini özgürce ifade etmek ve savunmak.

j. Merkez Komitesi (MK) dahil partinin her organına herhangi bir

konuda beyanda bulunmak, görüş belirtmek, sorular sormak ve

yanıt talep etmek.

4. PARTİ YAYINLARI

a. Parti, bu Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve ilkelerini, ülke ve

dünya sorunları ile ilgili görüşlerini ve çözüm önerilerini yaymak,

üyeler ve halk ile iletişimini, yaptığı ve yapacağı icraatlarının halka

duyurulmasını sağlamak üzere, gazete, dergi, kitap, broşür, fotoğraf,

film ve benzeri her türlü iletişim araçları ile yayında bulunmak,

seminer, konferans ve toplantılar yapmak için “Parti Yayınları” adı

altında bir birim oluşturabilir ve bu birimi, Merkez Komitesi’nin

seçeceği ve denetleyeceği Parti Yayın Kurulu yönetir. Böyle bir

birimin kurulması, Parti yayınlarının yönetimi ve işleyişi, basın ve

yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar Merkez Komitesi tarafından verilir

ve Parti Yayın Kurulu eliyle yürütülür.

5. PARTİ YAPISI

a. Kıbrıs Sosyalist Partisi Demokratik merkeziyetçiliğin uygulandığı Doğrudan

Demokrasi ilkesi üzerine kurulur ve partinin yapısal oluşumu aşağıdaki

gibidir :

b. Bütün ülke için: Parti Kongresi – Merkez Komitesi (MK)

c. Bölgeler için: Bölge Kongresi – Bölge Komitesi

d. Kasaba, köy, mahalle, sokak, toplu binalar gibi küçük yerleşim yerleri için:

Kitle Toplantısı – Mahalli Komite

e. Fabrikalar, iş yerleri, atölyeler, dükkanlar ve benzeri yerler için: Birim

Toplantısı – Birim Komitesi

Partinin yukarıdaki yapısal oluşumları, parti genişlediği ölçüde hayata

geçirilir. Merkez Komitesi gerekli gördüğü yerlerde yeni yapısal

oluşumların hayata geçirilmesini onaylar. Ancak bu yapısal değişiklikler

son şeklini Parti Kongresi’nde alır.

f. Parti örgütünün en yetkili organları : Bütün ülke için Parti Kongresi; bölgeler

için Bölge Kongresi; kasaba, köy, mahalle gibi küçük yerleşim yerleri için

Kitle Toplantısı; fabrikalar, iş yerleri, toplu binalar, sokaklar ve benzeri

yerler için Birim Toplantısı’dır.

g. Kitle ve birim toplantılarında veya Parti ve bölge kongrelerinde, iki toplantı

arasında örgütün günlük işlerini ve parti kararlarını uygulayacak organ

ve/veya organların seçimi yapılır.

h. Parti organları, örgütlenme, propaganda, sendikalar, kadınlar, gençler ve

benzeri konularda parti amaçlarını gerçekleştirmek ve özel parti görevlerini

uygulamak amacıyla özel komiteler ve/veya çalışma kolları kurabilir. Bu

komiteler ve/veya çalışma kolları ilgili parti örgütüne bağımlıdır ve onun

direktifleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

6. TÜM PARTİ ORGANLARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

a) En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm parti organları, parti üyeleri tarafından

kitle veya birim toplantılarında veya kongrelerde yapılan seçimlerle belirlenir. Bu,

tüzükte veya Siyasal Partiler Yasası’nda başka türlü gerektirmediği durumlarda,

seçimlerin kapalı veya açık oylama ile yapılması, ilgili toplantıda veya kongrede

hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile kararlaştırılır.

b) Bu tüzükte veya Siyasal Partiler Yasası’nda başka türlü gerektirmediği

durumlarda, Parti örgütlerinde veya organlarında toplantı nisabı üyelerin salt

çoğunluğu, yapılacak seçimlerde ve alınacak kararlarda ise toplantıda hazır

bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

c) Parti organları, üyelere düzenli rapor vermekle yükümlüdür.

d) Parti organları arasında sıkı parti disiplini geçerlidir. Doğrudan demokrasi ilkeleri

çerçevesinde alınacak karar ilgili parti organlarınca tümü ile uygulanır. Parti

sorunları, Doğrudan Demokrasi ilkeleri çerçevesinde karara varılıncaya kadar tüm

parti üyeleri arasında tartışılır. Kararlar alınana kadar, sınırsız ifade ve eleştiri

özgürlüğü geçerlidir. Bir karar alındığında, üyelerin bir kısmı veya bazı bölgesel

örgütler, bu kararla aynı fikirde olmasalar bile, kararı kesinlikle uygularlar. Azınlığın,

çoğunluğa tabi olması yürürlüktedir.

Üst parti organlarının, özel şartlarda, yeni üyelik durumlarında olduğu gibi, alt parti

organlarının oluşturulmasına karar verme yetkisi vardır.

Parti örgütleri, yerel sorunlar konularında, Parti kararları çerçevesinde, özerktirler.

7. BİRİM

İŞ YERİ BİRİMLERİ

a) Birim, partinin işçi ve yoksul köylülerle bağ kurmasını sağlayan organdır.

Birimin fonksiyonu, partili olmayan, çalışan emekçi kitleler arasında, sistemli

sosyalist propaganda yoluyla partinin gayelerine ulaşmaya çalışmak, yeni

üyeler kazanmak, parti siyasetini yaymak, işyerlerindeki parti üyeleri ve işçiler

arasında kültürel çalışmalar ve eğitim çalışmalarını yönetmek, yılmadan,

sürekli olarak işyerlerindeki tüm resmi pozisyonları kazanmaya uğraşmak,

işçilerin tüm endüstriyel anlaşmazlıklar ve talepleriyle ilgilenmek, onlara

devrimci sınıf mücadelesinin esaslarını açıklamak, inatçı ve kararlı çalışma

yoluyla işçilerin bütün mücadelelerinde önderliği ele geçirmektir.

b) İş yeri birimin temel faaliyet alanı, fabrikalar, iş yerleri, atölyeler ve benzeri

yerler olup, bunlardan belli birine dahil olan en az üç parti üyesinin, Merkez

Komitesi’ne başvurusu ve Merkez Komitesi’nin onayı ile iş yeri birimleri

kurulur.

c) Birim üyeleri, en az ayda bir kez bir araya gelerek birim toplantısı yapar. Birim

toplantıları ve kararları tüm birim üyelerine ve diğer parti üyelerine açıktır.

d) Bir veya iki parti üyesi olan iş yerlerindeki üyeler, en yakın iş yeri birimine

bağlanabilirler. İş yerlerinde ve/veya ilgili maddede sayılan yerlerde

çalışmayan parti üyeleri de ilke olarak iş yeri birimlerine bağlanabilir veya

oluşturulacak mahalli birimlere dahil olabilir.

e) İş yeri birimi en az üç üyeden oluşur. Üye sayısının beşi geçmesi halinde,

çalışmalarını Merkez Komitesi ile istişare halinde yürütecek olan bir Birim

Komitesi oluşturulur. Birim Komitesi’nin seçilme usulüne ve çalışma

yöntemine, birim üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılacağı bir birim

toplantısında karar verilir ve seçim yapılır. Birim Komitesi, birimin

çalışmalarından, birim toplantılarının düzenli yapılmasından, diğer birimlerle,

Bölge Komiteleri ve Merkez Komitesi ile ilişkilerden sorumludur.

8. MAHALLİ BİRİMLER

a) İş yeri birimi oluşturulması mümkün olmayan ve herhangi bir iş yerinde

çalışmayan dolayısıyla da bir iş yeri birimine katılamayacak üyeler Mahalle

Birimleri oluştururlar.

b) Mahalli birimin temel faaliyet alanı, kasaba, köy, mahalle, sokak, toplu binalar

gibi küçük yerleşim yerleri olup, bunlardan belli birine dahil olan en az üç parti

üyesinin, Merkez Komitesi’ne başvurusu ve Merkez Komitesi’nin onayı ile

mahalli birimler kurulur.

c) Mahalli birim üyeleri, en az ayda bir kez kitle toplantıları yapar. Kitle toplantıları

ve karaları tüm mahalli birim üyelerine ve diğer parti üyelerine açıktır. Merkez

Komitesi, gerekli gördüğü hallerde, yeni mahalli birimlerin kurulması yerine,

Parti üyelerinin yakındaki iş yeri birimlerine veya mevcut mahalli birimlere

katılmasını öngörebilir.

d) Mahalli birim en az üç üyeden oluşur. Üye sayısının beşi geçmesi halinde,

çalışmalarını Merkez Komitesi ile istişare halinde yürütecek olan bir Mahalli

Komite oluşturulur. Mahalli Komite’nin seçilme usulüne ve çalışma yöntemine,

birim üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılacağı bir kitle toplantısında

karar verilir ve seçim yapılır. Mahalli Komite, birimin çalışmalarından, kitle

toplantılarının düzenli yapılmasından, diğer birimlerle, Bölge Komiteleri ve

Merkez Komitesi ile ilişkilerden sorumludur.

9. BÖLGE ÖRGÜTÜ

Her ilçe bir bölge olarak tanımlanır. Parti, bölge alanı içerisindeki çalışmalarını,

a) Bölge Kongresi,

b) Bölge Komitesi

c) Bölge Konferansı

eliyle yürütür.

10. BÖLGE KONGRESİ

a) Partinin bölge alanı içinde en yetkili organı bölge kongresidir. İlgili bölgede

ikamet eden veya çalışan veya ilgili bölge dahilindeki birimlere üye olan tüm

parti üyeleri bölge kongresinin doğal üyesidir.

b) Bölge kongresinin olağan olarak toplanması, iki yılda bir kez, bölge

komitesinin gündem de belirterek yapacağı çağrı üzerine olur. Kongrenin

olağanüstü toplantıya çağrılması ise, bölge komitesince yapılabileceği gibi,

bölge kongresi üyelerinin en az üçte birinin yazılı istemiyle de yapılabilir.

Olağanüstü toplantı çağrılarında da gündem belirtilir.

c) Kongrenin toplantı nisabı, üyelerin salt çoğunluğu; karar nisabı da, kongrede

başka türlü karar alınmadıkça toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

Olağan veya olağanüstü kongre toplantılarında, toplantı nisabı sağlanamazsa,

bölge kongresi, başka bir çağrıya gerek olmaksızın on beş günü geçmeyecek

şekilde yeni bir çağrı ile ve aynı gündemle nisap aranmadan toplanır.

d) Kongre, bölge komitesini seçer, bölge komitesinin raporlarını inceler ve

onaylar.

e) Bölge kongresi, görevi, bölgenin tüm mali ve yürütme işlerini ve ilgili kazadaki

parti yatırımlarını kontrol etmek olan denetim kurulunu seçer. Denetim

kurulunun üye sayısı, çalışma yöntemi ve seçilme usulü bölge kongresince

belirlenir.

11. BÖLGE KOMİTESİ

a) Bölge komitesi, bölge kongresince 2 yıllık süre için seçilecek olan en az üç

üyeden oluşur. Kongre, komitenin üye sayısının çoğaltılması yönünde salt

çoğunlukla karar alabilir. Komite, çalışma ve karar alma yöntemlerini,

demokratik ilkelere aykırı düşmemek şartıyla kendisi belirler.

b) Bölge komitesi, Merkez Komitesi’nin talimatlarını uygular ve bölgedeki bütün

parti çalışmalarına önderlik eder, tüm bölgesel çalışmalardan ve birim

komiteleriyle ilişkilerden sorumludur.

c) Komite, bölge konferansını, gündem de saptayarak en az üç ayda bir

toplantıya çağırır.

d) Bölge komitesi, Merkez Komitesi ile ilişkileri yürüten, bir bölge sekreteri seçer.

e) Bölge komitesi, Merkez Komitesi ile istişare halinde, örgütlenme, ajitasyon,

propaganda, işçi sendikaları, köylüler arasında çalışma, kadınlar, gençler ve

benzeri görevler ile ilgili özel organlar oluşturmakla yükümlüdür. Bu organlar,

ilke olarak bölge komitesinin bir üyesinin sorumluluğunda çalışır ve görevlerini

bölge komitesinin direktifleri doğrultusunda yürütür.

f) Bölge komitesi, yazılı rapor vermekle yükümlü olduğu bölge konferansına ve

bölge kongresine ayrıca Merkez Komitesi’ne karşı, yaptığı çalışmalardan

sorumludur.

12. BÖLGE KONFERANSI

Bölge konferansı, bölge komitesinin çağrısı ile en az üç ayda bir tüm bölge

üyelerinin katılımı ile toplanır. Bölge örgütü içindeki sorunları ele alır ve karara

bağlar.

13. PARTİ KONFERANSI

a) Parti konferansı ilke olarak yılda bir defa Merkez Komitesi’nin çağrısı ve

belirlediği gündem ile toplanır ve partinin önündeki sorunları görüşerek karara

bağlar. Konferansta herkes bireysel olarak kendini temsil eder.

b) Parti konferans kararları Kongre veya Olağanüstü Kongreler tarafından

onaylandıktan sonra hayata geçirilir.

14. PARTİ KONGRESİ

a) Partinin genel kongresi Parti Kongresi olup, partinin en yüksek organıdır ve

bütün Parti üyeleri Parti Kongresi’nin doğal üyeleridir. Partinin en yüksek

organı olan Parti Kongresi’nde ve tüm karar alma mekanizmalarında üyelerin

kişisel katılımı ve doğrudan demokrasi uygulanır.

b) Parti Kongresi’nin olağan toplantıları Merkez Komitesi’nin çağrısı üzerine en

geç iki yılda bir yapılır. Olağanüstü kongre ise, Merkez Komitesi’nin veya bir

önceki kongrede temsil edilen toplam üye sayısının en az yarısının yazılı

istemi ve belirlediği gündem ile çağrılabilir.

c) Gerek olağan gerekse olağanüstü kongre çağrılarında, gündem, yer ve saat

belirtilir ve hale göre çağrıyı yapan Merkez Komitesi veya üyelerin yarısının

imzası bulunur. Çağrılar, toplantı tarihinden en az on gün önce ve en az bir

günlük gazetede ilan edilir. Parti merkezinde ve varsa bölge örgütlerinin

binalarında ilan tahtasına asılmak suretiyle de üyelere duyurulur.

d) Olağan Parti Kongresi’nin gündemini Merkez Komitesi saptar ancak toplantıda

hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından talep edilen hususlar da gündeme

eklenir. Olağanüstü kongrenin gündemi ise toplantıyı talep edenlerce belirlenir

ve olağanüstü toplantılarda gündeme başka konular ilave edilemez.

e) Parti Kongresi’nin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

İlk çağrı üzerine toplantı yeter sayısı bulunamadığı takdirde, toplantı tarihinden

itibaren on beş gün içinde yapılacak ikinci çağrı üzerine yapılacak ikinci

toplantıda nisap aranmaz.

f) Parti Kongresi’nin karar yeter sayısı, Siyasal Partiler Yasası’nda ve bu tüzükte

daha büyük bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt

çoğunluğudur. Nisap aranmayan kongrede karar alabilmek için kongrede hazır

bulunanların salt çoğunluğunun oyu gerekir.

g) Kongre, sadece o toplantı için, açık oylamayla seçilen bir Sekreter ile iki

yazmandan oluşan Sekreterlik Divanı tarafından yönetilir. Sekreterlik

Divanı’nın oluşumundan sonra Parti Genel Sekreteri’ne söz verilir ve ardından

gündem maddeleri, kongrece aksi kararlaştırılmamışsa, gündemdeki sıraya

göre görüşülür. Ancak kongreye sunulan raporlar görüşülüp karara

bağlanmadan seçimlere geçilemez.

h) Toplantıda söz isteyen üyelere Sekreterlik Divanı’nca sırayla söz verilir. Söz

alanlar, gündem ve konu dışına çıkarlarsa Sekreterlik Divan’ı tarafından

konuya dönmeye davet edilirler, ısrarları halinde ise konuşmalarına izin

verilmez. Görüşmeler sırasında toplantı düzenini bozanlar, Sekreterlik

Divanı’nca uyarılır, tekerrürü halinde toplantı salonundan çıkarılır.

i) Kongrenin kararları tüm üyeleri ve organları bağlar. Kongre tutanakları, alınan

kararlar ve diğer bütün belgeler Kongre Sekreterlik Divanı tarafından

imzalanarak yeni seçilen Merkez Komitesi’ne teslim edilir. Kararlar, Parti

merkezinde ve varsa bölge örgütlerinin binalarında ilan tahtasına asılmak

suretiyle üyelere duyurulur.

j) Parti Kongresi, gündemindeki konularla ilgili olarak çalışmalar yapmak,

raporlar hazırlamak üzere gerekli gördüğü kurulları oluşturabilir.

15. PARTİ KONGRESİ’NİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

a) Merkez Komitesi ve Mali Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunu gizli oyla

seçer,

b) Merkez Komitesi ve Mali Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu raporlarını alır,

c) Partinin kesin hesabını kabul veya ret eder,

d) Merkez Komitesi’ni ve Faaliyet Raporunu aklar veya ret eder.

e) Parti tüzük ve programını kabul eder veya değiştirir,

f) Tüm siyasal, taktik ve örgütsel sorunlar hakkında kararlar alır,

g) Toplumu veya Devleti ilgilendiren konularda, kamu faaliyetleri ve parti

politikaları hakkında temenni kararları veya bağlayıcı kararlar verir,

h) Siyasal Partiler Yasası’nda veya bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen

görevleri yapar, yetkileri kullanır,

i) Gerektiğinde, Partinin dağıtılmasına veya başka bir parti ile birleşmesine,

hukuki varlığının sona ermesine ve partinin mallarının tasfiyesine ilişkin karar

verir.

j) Partinin tüzük ve programında değişiklik yapılması konularında karar

alınmasına ilişkin önerilerin, Genel Sekreter veya Merkez Komitesi veya Parti

Kongresi üyelerinin en az yirmide biri tarafından yapılmış olması gerekir.

k) Parti Kongresi ilk toplantısını yapana kadar, kongrenin yetkilerini Kurucular

Kurulu’nun belirleyeceği bir Merkez Komitesi kullanır. Partinin Genel Sekreteri,

Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri bu kurulun doğal üyeleridir.

l) Partinin kurucuları, ilk Parti Kongresi’nin doğal üyeleridir. Kurucular, ilk Parti

Kongresi’ni, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak en geç iki yıl

içinde toplarlar.

16. MERKEZ KOMİTESİ (MK)

a) Merkez Komitesi, iki Parti Kongresi arasında partinin en yüksek organı olup,

Parti karalarının uygulayıcısı ve aynı zamanda merkez yönetim kuruludur.

b) Merkez Komitesi’ndeki üyelerin sayısı Parti Kongresi tarafından saptanır.

c) Merkez Komitesi, iki Parti Kongresi arasında, bu Tüzük ve Parti Programı ile

kongre kararlarına uymak koşuluyla aşağıdaki yetkileri kullanır ve görevleri

yerine getirir :

 Partinin karar üretme ve karar alma mekanizmasının tüm

parti tabanına yayılmasını sağlayan doğrudan demokrasi

ilkelerini uygulayarak partiyi yönetir.

 Partiyi her türlü platformda ve diğer parti kuruluşları

karşısında temsil eder,

 Gerekli gördüğü veya bu Tüzükte belirtilen parti

organlarını veya örgütlerini kurar, bu örgütler ve organlar

içerisinde yapılan çalışmalardan sorumludur.

 Bütün siyasi ve örgütsel çalışmalara önderlik eder,

 Bu Tüzüğün 11’nci maddesindeki amaçlar doğrultusunda,

kendi önderliği ve kontrolü altında çalışacak olan Parti

yayınları örgütünü kurar, Parti Yayın Kurulu üyelerini tayin

eder ve Yayın Kurulu’nun çalışmalarını denetler,

 Tüm Parti için önemli olan faaliyetleri örgütler ve yönetir,

partinin bütün gücünü ortaya koyar,

 Partinin bütçesini idare eder ve bu hususta gerekli

kararları alarak uygulanmasını sağlar, bilanço ve kesin

hesap defterini tutar,

 Gerekli gördüğü takdirde, Parti işlerini düzenleyen parti

yönetmelikleri yapar,

 Zorlayıcı nedenlerle Parti Kongresi’nin toplanamaması

halinde, partinin hukuki varlığına son vermek ve tüzük ve

programı değiştirmek dışındaki bütün kararları alabilir,

 Parti Kongresi’ne çalışmaları ve hedefleri hakkında rapor

sunar,

 Siyasal Partiler Yasası’nın ve bu Tüzüğün diğer

maddelerinin açıkça veya zımnen kendisine verdiği

yetkileri kullanır ve görevleri yapar.

 Genel Sekreteri tayin etme ve görevden alma yetkisine

sahiptir.

 Tüm seçim işlerini yürütür ve denetler, seçim politikalarını

parti içerisinde doğrudan demokrasi kurallarını işleterek

saptar, seçim bildirgelerini hazırlar, kontrol eder,

 Partinin Cumhurbaşkanlığı adayını gösterir veya herhangi

bir adayı desteklemeye karar verir. Bu kararı verirken parti

içerisinde doğrudan demokrasi kuralını uygular.

 Hükümet kurmaya, hükümete katılmaya, hükümetten

çekilmeye karar verir. Bu kararı verirken parti içerisinde

doğrudan demokrasi kuralını uygular.

d) Merkez Komitesi en az ayda bir kez toplanmak zorundadır. Kararlarını

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alabilir. Her toplantı sonunda gelecek

toplantının günü, yeri, saati ve gündemi tespit edilir.

e) MK, Genel Sekreter veya MK üye tam sayısının üçte biriyle her zaman

toplantıya çağrılabilir.

f) MK toplantılarından en az 3 gün önce, belirlenmiş gündeme eklenecek tüm

maddeler üyelere duyurulur. Toplantıya katılan üyelerin en az üçte birinin

talebiyle yeni gündem maddeleri eklenerek görüşülebilir.

g) Bir MK üyesi, özürsüz olarak üç MK toplantısına katılmaz ise MK kararıyla

görevinden alınabilir. Bu şekilde veya başka surette MK üyeliklerinde oluşan

boşalmalar için MK, Kongrede aday olmuş üyelerden, aldıkları oy sırasına

göre, boşalan MK üyeliklerini doldururlar.

h) Merkez Komitesi, kendi üyeleri arasından;

 Bir Genel sekreter

 Siyasi çalışmayla sorumlu siyasi büro

 Örgütsel çalışmadan sorumlu örgütleme bürosu

 Gençlik Bürosu

 Mali Büro

 Sosyal, Kültürel Aktiviteler

 Kadın Bürosu sorumlularını seçer.

İhtiyaç duyduğu ölçüde yeni büro oluşturur ve sorumlularını

Merkez Komite’den atar. Ayrıca ihtiyaç duyulan işlevler için alt

kurullar veya şubeler oluşturabilir. Mümkün olduğu ölçüde kendi

üyeleri arasından, çeşitli kurul, alt kurul veya şubelerin

sorumlularını tayin eder.

i) Tüm Parti üyelerinin Merkez Komitesi toplantılarına katılıp konuşma ve Karar

alma hakları vardır.

17. MALİ DENETLEME KURULU

a) Parti Kongresi, Partinin mali işlerini denetlemekle yükümlü bir Mali Denetleme

Kurulunu seçer. Kurulun üye sayısı, üçten az olmamak kaydıyla, kongre

tarafından belirlenir.

b) Mali Denetleme Kurulu, seçimini takip eden on gün içinde toplanır, gerekli

görürse kendine bir kurul Sekreteri seçer ve toplanma, çalışma ve karar alma

yöntemine karar verir.

c) Mali Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri:

 Gerek kurul gerekse tek tek denetçi olarak, merkez ve yerel örgütlerin

gelir ve giderlerini sürekli olarak denetlemek ve sonuçları bir rapor ile

Merkez Komitesi’ne bildirmek,

 Kurul olarak, kesin hesaplarla mali işler hakkında Merkez Komitesi’ne

rapor sunmak,

 Parti Kongresi’ne kesin hesaplar hakkında rapor sunmak.

18. PARTİ DİSİPLİN KURULU

Parti kongresi parti içi disiplini denetlemek ve siyasi partiler yasasının

kendine verdiği sorumluluklar çerçevesinde parti disiplinini yönetmekle

yükümlü disiplin kurulunu seçer

Disiplin kurulunun üye sayısı 3’ten az olmamak kaydı ile kongre tarafından

belirlenir

Disiplin kurulu çalışmalarında siyasal partiler yasasında belirlenen usulü

uygular.

19. PARTİ DİSİPLİNİ

a) Sıkı parti disiplini, tüm parti üyelerinin ve parti örgütlerinin en yüksek görevidir.

Parti kongresinin, parti merkezinin ve tüm yüksek parti organlarının kararları

tam ve kesin olarak hayata geçirilmelidir. Görüş ayrılıkları olan tüm sorunlar,

karara bağlanıncaya kadar, hiçbir sınırlama getirilmeksizin üyeler arasında

serbestçe tartışılabilir.

b) Parti disiplinine aykırı hareket edenler, disiplin kurulu tarafından cezalandırılır

ve verilen ceza, MK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Disiplin

cezaları disiplin kurulu salt çoğunluğunun oyu ile verilir.

c) Örgütlerle ilgili olarak aşağıdaki cezalar verilebilir:

 Uyarı;

 Uzaklaştırma; Konferans toplanıncaya kadar, uzaklaştırılan organın

durumunu incelemek üzere geçici bir komitenin tayin edilmesi, örgütün

feshedilmesi ve üyelerinin tekrar kaydı.

d) Birey üyelerle ilgili olarak aşağıdaki cezalar verilebilir:

 Parti Uyarısı,

 Kitle Nezdinde Uyarı,

 Görevden Uzaklaştırma,

 Geçici İhraç (belirgin bir zaman için ihraç),

 Kesin İhraç. Parti disiplin kurulu tarafından alını ve Merkez Komitesi

tarafında onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

20. PARTİNİN MALİ KAYNAKLARI

a) Partiye giriş ve üyelik aidatları,

b) Siyasal Partiler Yasasına uygun olarak yapılacak özel bağışlar ve üst parti

organlarının bağışları

c) Parti malvarlığından veya yatırımlarından elde dilen gelirler,

d) Parti yayınlarının satış bedeli,

e) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri parti işaretlerinin satışından elde

edilen gelirler,

f) Parti lokallerinin işletilme gelirleri,

g) Parti piyangosu veya konser, spor yarışması, konferans, eğlence gibi

faaliyetlerden sağlanan gelirler,

h) Yasaya uygun krediler ve devletçe sağlanan yardımlardır.

i) Partiye giriş ve üyelik aidatları üyenin gelirinin yüzde üçünden az olmamak

şartıyla toplanır ve Merkez Komitesi tarafından belirlenir. Aidatların oranı

Merkez Komitesi tarafından değiştirilebilir.

j) Parti adına tahsil edilen tüm gelirler, Merkez Komitesi tarafından bastırılmış

olan makbuzlar karşılığında alınır ve her kademedeki Parti organları, aldıkları

ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla Merkez Komitesi’ne karşı mali

sorumluluk taşırlar. Sağlanan gelirin miktarı ile, gelirin sağlandığı kişinin adı,

soyadı ve makbuzu düzenleyenin imzası makbuzda yer alır. Makbuzların

saklama süresi beş yıldır.

21. GRUPLAR

a) İçinde en az iki üyenin bulunduğu tüm partisiz işçi ve köylü örgütleri içinde

(sendikalar, kooperatifler, kültür dernekleri, spor cemiyetleri, işyeri komiteleri,

işsizler komiteleri, belediyeye ait meclis, parlamentolar, kongreler,

konferanslar, vs.) bir grup, partinin etkinliğini artırmak için örgütlenmeli, ve

partili olmayan çevre içinde sosyalist siyaseti hayata geçirmelidir.

b) Gruplar, partinin partili olmayan örgütler içindeki organlarıdır. Onlar, bağımsız

değil, fakat parti komitesinin uygun yardımcı kollarıdırlar. İç işlerinde ve günlük

çalışmalarında, grup özerktir. Grup ile komite arasında anlaşmazlık doğarsa

komite gündemdeki sorunu grubun temsilcileri ile tartışmakla mükelleftir ve

grup alınan kararlara şartsız uymak zorundadır. Karara karşı, grup tarafından

yapılacak başvuru, nihai olarak bir sonraki üst komite tarafından karara

bağlanır. Başvuru görüşülürken, grup, komitenin kararlarını uygulamakla

yükümlüdür.

c) Grup çalışmalarına ait tartışılan meselelerde, komite grubun bir temsilcisini

danışman olarak davet eder.

d) Sosyalist gruplar kendi Sekreterlerini seçerler. Bu karar ilgili parti komitesi

tarafından onaylanır. Grup Sekreterleri grubun çalışmasından komiteye karşı

sorumludur. Komite, grubun önderliğine üyeler katmaya yetkilidir.

e) İleri sürülecek adaylar üzerinde, grup ile ilgili parti komitesi fikir birliği içinde

olmalıdır. Birey halindeki yoldaşların bir gruptan diğer gruba aktarılması aynı

yolla yapılır.

f) Grubun içinde çalıştığı organın herhangi bir sorun hakkında vereceği karar

önceden bir bütün olarak grup tarafından ya da önder kadroları tarafından

tartışılmalıdır. Grubun karar aldığı her sorun hakkında, grubun üyeleri ilgili

örgüt toplantısında konuşmalı ve bir bütün olarak oy vermelidir. Bu ilkeyi ihlal

eden herhangi bir grup üyesine disiplin cezası verilir.

22. ÖRGÜTLE İLGİLİ ORTAK KURALLAR

a) İlke olarak kongre toplantıları açıktır ancak katılan üyelerin salt çoğunluğu ile

kapalı olarak da yapılabilir.

b) Her kademedeki Parti organları ve yardımcı kolları ve kurulları, üye kayıt

defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri tutar.

Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararını tarih ve numara sırasıyla ihtiva

eder. Kararlar, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imzalanır.

c) Parti adına elde dilen gelirlerin nerelerden alındığı ve nerelere harcandığı, ilgili

organlarca ilgili defterlere geçirilir.

d) Değişik kademelerdeki kongrelerde doğal üye olarak bulunan karar veya

yönetim organları veya kurulları üyeleri, mensup oldukları organ veya kurulun

aklanması için oy kullanamazlar.

e) Parti disiplin kurullarında görev alanlar, Partinin diğer organlarında ve

kurullarında görev alamazlar.

f) Bir parti üyesi, birden fazla disiplin kurulunda veya birden fazla bölge

komitesinde görev alamaz.

g) Her kademedeki Parti organları ile devamlılık arz eden yardımcı kollar

kurullarına ve köy ve mahallelerdeki parti örgütlerine seçilenlerin adları

soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları ile ikametgâhları, o yerin

en büyük mülki amirliğine, seçim veya atanmasından başlayarak bir hafta

içinde yazılı olarak bildirilir. Merkez organlarına görevlendirilenler için bu

bildirim İçişleri ile görevli Bakanlığa yapılır. Bildirimi, her organ, kurul veya

örgüt kendi üyeleri için yapar.

23. CUMHURBAŞKANI, MİLLETVEKİLİ VE YEREL YÖNETİM BAŞKAN VE

ÜYELİKLERİ İÇİN ADAYLARIN BELİRLENMESİ.

a) Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Yerel Yönetim Başkan ve Üye adayları,

adaylıkları için doğrudan Merkez Komitesine başvuru yaparlar.

b) Parti adayları tüm parti üyelerinin katılacağı parti içi seçimle belirlenir.

24. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

a) Bu tüzüğün maddelerinin değişiklik önerisi için, Merkez Komitesi’nin veya

Genel Sekreterin veya en az yüzde 5 üyenin yazılı önerisi gerekir.

b) Parti tüzüğü ve Programı ile ilgili değişiklikler Parti Kongresi’nin üçte iki

çoğunluğu ile gerçekleştirilir.

c) Parti fesih kararı, olağan veya olağanüstü Parti Kongresi’nde, hazır bulunan

üyelerin üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla alınır. Partinin kapandığı, genel

Sekreterlik tarafından, Parti Kongresi’nce kapanma kararının alınışından

itibaren yedi gün içinde İçişleri ile görevli Bakanlığa yazı ile bildirilir.

d) Kapanma kararının verildiği Parti Kongresi’nde, hazır bulunan üyelerin salt

çoğunluğu ile, Partinin mallarının nasıl tasfiye edileceği hususu da karara

bağlanır.

(2019)


Bu yazıyı paylaş